Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).Správce osobních údajůMgr. Hana Kubáčková, IČ: 71634614, se sídlem Babice 78, 251 67 Řehenice 1 Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech (dále jen „správce“).Rozsah zpracování osobních údajůOsobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.Zdroje osobních údajůsubjekty údajůobchodní partneřiKategorie osobních údajůAdresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum narozeníÚdaje nezbytné pro uzavření smluv v oblasti prodeje nemovitostíÚdaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, e–mailová adresaKategorie subjektů údajůzaměstnanci a spolupracovníciobchodní partneřiklientiKategorie příjemců osobních údajůobchodní partneřidodavatelé podpůrných služebzpracovatelé osobních údajůÚčely zpracování osobních údajůúčetní agendaprodej nemovitostíkomunikace s klientymarketingové účelyZpůsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženyDélka doby, na kterou subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či z příslušných právních předpisů.Právní základ pro zpracování osobních údajůSprávce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 Nařízení může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje pouze v těchto případech:zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajůzpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahujezpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osobyzpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správcezpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajůPráva subjektů údajůV souladu se čl. 12 Nařízení správce tímto informuje subjekt údajů o jeho právech, která souvisí se zpracování osobních údajů. Konkrétně subjektu údajů náleží:právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle čl. 13 Nařízeníprávo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízeníprávo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle čl. 16 až 19 Nařízeníprávo přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízeníprávo vznést námitku dle čl. 21 Nařízeníprávo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízeníprávo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 NařízeníPověřená osoba pro ochranu osobních údajů (pověřený pracovník správce)Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt kontaktovat pracovníka správce: Mgr. Hanu Kubáčkovou, tel.: +420 602590699 a  e-mail: reality@hanakubackova.cz.
Image

Zpracovatelé osobních údajů

(dodavatelé podpůrných služeb) The Rocket Science Group LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA (poskytovatel e-mailingových služeb Mailchimp) DUXFORD MEDIAHOUSE LLC International House, 12 Constance Street London, England, E16 2DQ , UK (výroba a podpora webu)

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Partneři

Povinné informace

Hana Kubáčková
Babice 78
251 67  Řehenice
T: +420 602590699
IČ: 716 34 614
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 28. 6. 2004.